0

Όροι Διαγωνισμού

1.Η συμμετοχή στην κλήρωση ισχύει με την ορθή και ολοκληρωμένη συμμετοχή, κατά τους όρους του παρόντος για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της κλήρωσης. 

 2.Από την Ενέργεια εξαιρούνται ο ιδιοκτήτης και οι εργαζόμενοι του φαρμακείου «Ευανθία Παπαμάνου», καθώς επίσης και οι εργαζόμενοι στις εταιρείες καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και Γ’ βαθμού. 

3.Η διάρκεια της κλήρωση ορίζεται 7 ημέρες απο την ανακοίνωσή της. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μια (1) ημέρα από την ολοκλήρωση της στις 14:00 το μεσημέρι.

4.Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν επιδέχονται αλλαγής σε είδος.

5 Κάθε έγκυρη συμμετοχή,θα μπαίνει στην κλήρωση για τα δώρα.Ο αριθμός των νικητών είναι μεταβλητός.Η ανακοίνωση όλων των νικητών θα πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη ημέρα από την ολοκλήρωση της κλήρωσης, στη σελίδα του Facebook του φαρμακείου μας.

6. Στην περίπτωση που για την κλήρωση που θα διενεργηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι στη σελίδα του Facebook,αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων. 

7.Η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά τέτοια ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων της κλήρωσης εκ μέρους του συμμετέχοντος. 

8. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται από την Διοργανώτρια Εταιρεία για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3471/2006 και π.δ. 28/2015, όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή για ενέργειες Marketing. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν σε αρχείο και θα επεξεργάζονται από τη διοργανώτρια εταιρία. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια Εταιρία είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και για τους σκοπούς της Ενέργειας. Με τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω τηλεφώνου, email ή SMS από την Διοργανώτρια Εταιρεία, στη σελίδα της οποίας πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή, στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους, καθώς επίσης παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προς το pharmilion.gr, στη σελίδα του οποίου πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή, να χρησιμοποιεί και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και στάδιο της διαδικασίας, ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του και διαγραφής αυτών, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, ως ισχύει, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην ως άνω εταιρεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pharmilion.gr